FUNDESAR ten a súa sé en Santiago de Compostela.

As súas oficinas actuais están na rúa Ponte San Lázaro, 11A. 1º (CP 15703)

Tfno: 34 981 554150 - Fax: 34 981 573 752