• FUNDESAR apoia proxectos que contribúen ao desenvolvemento sostenible do medio rural galego

  • A formación integral dos mozos, base necesaria para unha sociedade sa

  • A participación da familia: un elemento crave no proceso educativo

  • Apostamos por unha capacitación profesional de excelencia orientada ao emprego

Unha inxección de vida no medio rural de Galicia

becas-fundesar

 

Co fin de potenciar a innovación na educación e a capacitación profesional de mozas, a Fundación concede unha beca anual para un profesor de apoio por centro educativo. Na selección de candidatos se prima a persoas novas con titulación superior e valórase positivamente o expediente académico e outras actividades curriculares que demostren capacidade de liderado,dotes para a xestión e a comunicación e sentido de responsabilidade, así como un nivel adecuado de cultura xeral, manexo das novas tecnoloxías e coñecementos básicos de galego. Preténdese que estas persoas sirvan de apoio ao equipo docente no seu labor formativa e que contribúan a preservar a metodoloxía e os valores institucionais propios do proxecto das Escolas Familiares Agrarias.


Relación de becarios dos últimos cursos  
Curso 2012-13: Fulanita Pérez, Menganito García  
Curso 2013-14: becario3, becario4  
Curso 2014-15: becario5, becario6, becario7


FUNDESAR
proponse tamén conceder axudas directas a algunhas persoas que queiran participar como alumnos en programas formativos do seu interese e teñan dificultades económicas para poder asistir. As becas son de cuantía variable, en función das solicitudes e da propia disponibilidad presupuestaria da Fundación.


Link a info sobre la próxima convocatoria de becas.

 

Programa de acompañamiento en la inserción laboral

Programa Primeiro emprego

Nos nosos días Galicia aínda ten un forte compoñente rural, que non deriva tanto polo peso do sector primario no produto interior bruto da Comunidade Autónoma como pola vinculación dos seus habitantes co mundo rural, aínda que por circunstancias do seu traballo residan habitualmente en núcleos urbanos. Con todo, tamén esta rexión corre o risco de perder, se non se reacciona a tempo, boa parte do conxunto de valores conectados coa cultura rural e o equilibrio, esencialmente sustentable, que contextualizaba a produción agraria e as súas necesidades colaterais nun marco físico concreto e determinado.

Aulas multimedia EFA Piñeiral

A Formación Profesional ten por finalidade preparar ao alumnado para a actividade nun campo profesional determinado e facilitar a súa adaptación ás modificacións laborais que poden producirse ao longo da vida, así como contribuír ao seu desenvolvemento persoal e á aprendizaxe permanente.

Loading feeds...